Beleidsnota Reisinformatie: beleid geldt nog steeds

De Beleidsnota Reisinformatie probeerde meer ruimte te scheppen voor private dienstverleners

De Beleidsnota Reisinformatie probeerde meer ruimte te scheppen voor private dienstverlenersDat het Traffic Information Center (tegenwoordig: Verkeerscentrum Nederland) er kwam vloeide voort uit de nota Reisinformatie uit 1996.

Uitvoering van deze nota vergde jaren, maar het beleid is nog steeds van kracht. Met deze nota gaf het ministerie van Verkeer en Waterstaat op een deelterrein een nadere uitwerking aan de de Nota Telematica Verkeer en Vervoer.

De Nota Reisinformatie was erop gericht, het speelveld voor private partijen te vergroten. De nota was een uitvloeisel van de interne notitie Beleid en uitgangspunten In-car systemen, die Daan van Egeraat in mei 1995 afrondde in samenwerking met Gé van Toorenburg. Voor de notitie klik HIER.

In de Nota Reisinformatie lukt het alleen, een rol voor private partijen te definiëren in de distributie van reisinformatie – de inwinning bleef het ministerie beschouwen als haar eigen domein.

Download Beleidsnota Reisinformatie

Intelligent omgaan met benutting

DVM beleid voor de samenwerkende G4 uit 2000Daan van Egeraat bracht in 2000 de 4 grote gemeenten bijeen om gezamenlijk beleid te formuleren voor het thema Dynamisch Verkeers Management (DVM). Dit leidde tot een korte notitie, waarin het belang van dit nieuwe thema beleidsmatig werd verankerd. De G4 bestaat uit de gemeenten Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.

In de notitie werden raakvlakken aangestipt met thema’s als oa. reisinformatie, koppeling van verkeerscentrales, DVM-strategieën bij projecten en grote evenementen.

Download Notitie waarin het beleid rond dynamisch verkeersmanagement van de samenwerkende G4 werd verankerd

Proefschrift: Een Herculische opgave

Proefschrift Daan van EgeraatDissertatie van Daan van Egeraat. De implementatie van telematica in de verkeer – en vervoersector als inter-organisatorisch veranderingsproces, proefschrift, D.H. van Egeraat, verdedigd op 18 juni 1998.

In de jaren ’70 kreeg het industriebeleid gestalte in omvangrijke steun aan noodlijdende bedrijfstakken. In de decennia daarna werd het beleidsaccent verlegd. De nadruk kwam –ook op Europees niveau- te liggen op technologiebeleid, gericht op de ontwikkeling van nieuwe, kansrijke technologieën. Aan de vooravond van de 21e eeuw dient zich de diensteneconomie aan. Technologische vernieuwing maakt innovatieve concepten van dienstverlening mogelijk. Daarmee doemen nieuwe perspectieven op voor een –ditmaal innovatiegericht- sectorbeleid.

Juist in de verkeer- en veroversector zijn de potentiële voordelen van dergelijke innovatieve concepten groot. Daarbij valt –naast telematica- te denken aan People Movers, ondergrondse infrastructuur en automatische voertuiggeleiding. Wie die voordelen wil realiseren, kan niet om de implementatie heen. Keer op keer blijkt echter in de praktijk hoe weerbarstig die implementatie is.

Dit onderzoek probeert die weerbarstigheid nader te analyseren. Welke factoren bepalen in hun onderlinge samenhang de complexiteit die besluitvormers parten speelt? Is een gestructureerde benaderingswijze van die complexiteit mogelijk? Welke consequenties heeft dat voor meer vertrouwde benaderingswijzen? En welke resultaten levert het op?

In dit boek tracht Daan van Egeraat op deze vragen een antwoord te geven. Aan de hand van een tiental projecten die zich afspeelden tussen 1988 en 1996 ontwikkelt hij gaande weg het zg. Herculesmodel.

Beleidsnota Reisinformatie – Beleid geldt nog steeds

De Beleidsnota Reisinformatie probeerde meer ruimte te scheppen voor private dienstverleners

De Beleidsnota Reisinformatie probeerde meer ruimte te scheppen voor private dienstverlenersDat het Traffic Information Center (tegenwoordig:Verkeerscentrum Nederland) er kwam vloeide voort uit de nota Reisinformatie uit 1996. Uitvoering van deze nota vergde jaren, maar het beleid is nog steeds van kracht. Met deze nota gaf het ministerie van Verkeer en Waterstaat op een deelterrein een nadere uitwerking aan de de Nota Telematica Verkeer en Vervoer.

De Nota Reisinformatie was erop gericht, het speelveld voor private partijen te vergroten. De nota was een uitvloeisel van de interne notitie Beleid en uitgangspunten In-car systemen, die Daan van Egeraat in mei 1995 afrondde in samenwerking met Gé van Toorenburg. In de Nota Reisinformatie lukt het alleen, een rol voor private partijen te definiëren in de distributie van reisinformatie – de inwinning bleef het ministerie beschouwen als haar eigen domein.

Den Haag, 1996, in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Download Beleidsnota Reisinformatie

Verkeerskunde ANWB: Digweg en de markt voor digitale wegenkaarten

Verkeerskunde juni 1996

Verkeerskunde juni 1996Er is grote behoefte aan digitale kaarten. Maar het maken en onderhouden van dergelijke kaarten is kostbaar. Het project DIGWEG is een verkenning van de mogelijkheden voor publiek-private samenwerking bij de productie van digitale wegenkaarten. D.H. van Egeraat en J.W. van der Vegt, in: Verkeerskunde, juni 1996

Downloaden:474 kB

Traffic Technology International: Digweg – Holland’s Public Private Partnership for Intelligent Map Database Networking

Recognising the key role played by digital maps in transport telematics applications, the Dutch Ministry of Transport has initiated a market-oriented public-private partnership to bring GIS to the benefit of the travelling public. DigWeg- short for DiGitale WEGenkaarten (digital roadmaps) – sets the agenda for geographic information sharing into the next century. D.H. van Egeraat, in: Traffic Technology International, juni/juli 1996

Over PPS in de vorm van uitwisseling van informatiebestanden

Downloaden:710 kB

Telecom Magazine: Digweg brengt Nederland digitaal in kaart

Een digitaal wegenkernbestand als basis voor specifieke telematica-toepassingen. Zowel overheid als bedrijfsleven hebben belang bij de ontwikkeling ervan. Het project DigWeg opent op dit terrein nieuwe perspectieven en is meteen een voorbeeld van geslaagde publiek-private samenwerking. J. Zwijnenberg en D.H. van Egeraat, in: Telecommagazine, oktober 1995

Digweg is een goed voorbeeld van budgetloze innovatie-stimulering door de overheid

Downloaden:387 kB

Uitgangspunten en Beleid In-car systemen

De verkenning naar In-car systemen vormde de opmaat tot de Nota ReisinformatieHet programma Reisinformatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat lag in het verlengde van het telematicabeleid. In 1995 was een keuze aan de orde tussen voertuiggebonden systemen van Philips en Siemens die dynamische verkeersinformatie zouden gaan inwinnen. Deze situatie leidde tot een verkenning van belangen, systemen en beleidsopties – die neersloegen in de notitie Uitgangspunten en Beleid In-Car systemen.

De verkenning werd opgezet langs de lijnen van het Herculesmodel. Het proces zou later uitmonden in de Beleidsnota Reisinformatie. De verkenning kwam tot stand in samenwerking met Gé van Toorenburg. Den Haag, 1995, in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat

Download klik HIER.