Nirov Output: bijdrage Montefeltro aan publicatie Meer met Minder

Meer met Minder

Meer met Minder

Nirov heeft een publicatie gewijd aan het nieuwe perspectief op ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit. In dit perspectief staat niet de overheid centraal, maar concepten schaarste, dienstverlening en bereikbaarheid. Montefeltro heeft bijgedragen aan de publicatie.

Opdrachtgever was het ministerie van VROM. In de begeleidingsgroep onder meer Kees de Jong (VROM), Ellen Lastdrager (Twijnstra Gudde), Chris de Veer (Holland Rijnland), Lodewijk Lacroix (Stedenbaan) en Karst Geurs (Universiteit Twente).

De publicatie vertaalt de delen van de Transumo erfenis naar de leden van NIROV. De betekenis van het project ‘Waarde vastgoed en bereikbaarheid’ voor de praktijk van de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland wordt verkend. Ook de Bereikbaarheidskaart van Nederland (www.bereikbaarheidskaart.nl) komt aan de orde.

NIROV is de organisatie voor professionals in ruimtelijke ontwikkeling. De publicatie is te bestellen via www.nirov.nl.

Downloaden: MeermetminderNirovOutput20

Bereikbaarheidskaart: objectiveren locatiebereikbaarheid

Eindrapport van het Transumoproject Waarde vastgoed en bereikbaarheid

Eindrapportage van het Transumoproject Vastgoedwaarde en bereikbaarheidTijdens het UCP-project bleek de waarde van een dynamisch verkeersmodel bij de toets van bereikbaarheidskwaliteit vanuit het perspectief van de klant.

Voor een artikel in Verkeerskunde (september 2001) over de gevolgde rekenwijze klik HIER.

Vanaf 2000 nam Daan van Egeraat het initiatief tot een rekenmodel met nationale dekking. Uiteindelijk kon dit worden ondergebracht in het project Waarde vastgoed en bereikbaarheid binnen de projectportefeuille van Transumo (2005-2009).

Mijlpalen waren het operationeel worden van de kaart (www.bereikbaarheidskaart.nl) in 2007 (artikel in De Telegraaf), het toevoegen van openbaar vervoer (2008), en de veelheid aan zg. proeftuinen met toepassingen van de kaart (Stedenbaan, RandstadRapid, Almere, IJmond). Een andere mijlpaal was het rapport waarin de Vrije Universiteit met behulp van de bereikbaarheidskaart en vastgoeddata van DTZ Zadelhoff een econometrische relatie aantoonde tussen de kwaliteit van locatiebereikbaarheid en de waarde van commercieel vastgoed (iets wat in de loop van 2004 nog voor onmogelijk was gehouden door ING Real Estate). Voor dit rapport klik HIER.

De Bereikbaarheidskaart is openbaar en online toegankelijk (zie www.bereikbaarheidskaart.nl) – terwijl hoogwaardig rekenwerk eerder alleen aan overheden was voorbehouden. De kaart toont geen file, maar laat het effect daarvan zien op de bereikbaarheid van alle postcodes in Nederland. De kaart is multimodaal en maakt een vergelijking van de bereikbaarheid nu en die over 10 jaar mogelijk. Het belangrijkst: de kaart toont dat op veel postcodes de bereikbaarheid dramatisch achteruit zal gaan – een Wake Up Call voor betrokken werkgevers en publiekstrekkers.

In het programma VakwerkNL kwam in 2009 de betekenis van de bereikbaarheidskaart voor private partijen aan de orde:

Eindrapportage project Waarde vastgoed en bereikbaarheid

Eindrapport van het Transumoproject Waarde vastgoed en bereikbaarheid

In dit project is voor het eerst in een econometrische analyse de relatie gelegd tussen de commerciële waarde van kantoren en de kwaliteit van de bereikbaarheid.

Dit vergde het ontwikkelen van de bereikbaarheidskaart van Nederland (www.bereikbaarheidskaart.nl) en achterliggende databestanden, en inbreng van een omvangrijk en uniek databestand door DTZ Zadelhoff Research.

Daan van Egeraat nam het initiatief tot dit complexe project. Het formeren van project en partijen duurde enkele jaren. Er was aanvankelijk weinig geloof bij overheden en vastgoedpartijen. Toch kon het het project in 2005 starten, en leverde het vanaf 2007 tot 2009 sprekende resultaten.

Twee doelen lagen ten grondslag aan dit project, en die gaven een impuls aan twee beleidsrelevante transities binnen het verkeer en vervoerdomein:

1. Herinrichting raakvlak publiek-privaat: de zoektocht naar nieuwe vormen van private betrokkenheid in het krachtenveld rond bereikbaarheid

2. Herinrichting activiteiten binnen de publieke sector: de zoektocht naar betere afstemming tussen ruimtelijke ordening en infrastructuur.

Download Eindrapportage van het Transumoproject Waarde vastgoed en bereikbaarheid

De veranderende rollen van overheid en private partijen bij bereikbaarheid kwam aan de orde in een aflevering van het programma VakwerkNL:

Eindrapport Transumo Proeftuin Stedenbaan

Samenvatting van een aantal uitkomsten van scenario-analyses op basis van lijnvoeringsvarianten van hoogwaardig openbaar vervoer op de Zuidflank. De berekeningen zijn gebaseerd op het nieuwe rekenmodel achter de Bereikbaarheidskaart. Montefeltro was initiatiefnemer en coördinator van deze Proeftuin.

Download 09 10 30 Eindrapport Transumo Proeftuin Stedenbaan Deel 1

Download 09 10 30 Eindrapport Transumo Proeftuin Stedenbaan Deel 2

VakwerkNL: Montefeltro, DTZ Zadelhoff, ING Real Estate

VakwerkNL BereikbaarheidskaartIn het programma ‘VakwerkNL’ was aan de orde het belang van private partijen bij bereikbaarheid, en de rol daarbij van de Bereikbaarheidskaart van Nederland. Aan het woord komen initiatiefnemer Daan van Egeraat (Montefeltro), Wilfred van der Neut (ING Real Estate) en Jan Pieter Klep (DTZ Zadelhoff).

Vrije Universiteit: relatie bereikbaarheid en waarde vastgoed

Beschrijving van de eerste resultaten van het project Waarde vastgoed en bereikbaarheid, waarin de Vrije Universiteit de relatie tussen bereikbaarheidskwaliteit en de waarde van commercieel vastgoed econometrisch aantoonde, mede op basis van databestanden die door DTZ Zadelhoff beschikbaar waren gesteld. Montefeltro was initiatiefnemer en projectleider.

In dit artikel werden de eerste resultaten gepubliceerd van het econometrisch onderzoek naar de relatie tussen bereikbaarheid en vatgoedwaarde Download 07 01 27 T. de Graaff en P. Rietveld, Bereikbaarheid en vastgoedwaarden

Vastgoed Journaal: De waarde van bereikbaarheid

De bereikbaarheid van vastgoed heeft een waarde. Maar … welke? Vastgoedpartijen hechten waarde aan bereikbaarheid. Maar in de praktijk blijkt dat vooral een kwestie van intuïtie. Er zijn nauwelijks cijfers, benchmarks, definities. Qua kennis over bereikbaarheid loopt de vastgoedsector behoorlijk achter op die van infrastructuur. Dr. Daan H. van Egeraat, Montefeltro, in: Vastgoedjournaal, februari 2006

In het kort de relevantie van het project 'Waarde vastgoed en bereikbaarheid' voor de vastgoedsector.

Downloaden:55 kB