Beleidsnota Reisinformatie: beleid geldt nog steeds

De Beleidsnota Reisinformatie probeerde meer ruimte te scheppen voor private dienstverleners
De Beleidsnota Reisinformatie probeerde meer ruimte te scheppen voor private dienstverleners

Dat het Traffic Information Center (tegenwoordig: Verkeerscentrum Nederland) er kwam vloeide voort uit de nota Reisinformatie uit 1996.

Uitvoering van deze nota vergde jaren, maar het beleid is nog steeds van kracht. Met deze nota gaf het ministerie van Verkeer en Waterstaat op een deelterrein een nadere uitwerking aan de de Nota Telematica Verkeer en Vervoer.

De Nota Reisinformatie was erop gericht, het speelveld voor private partijen te vergroten. De nota was een uitvloeisel van de interne notitie Beleid en uitgangspunten In-car systemen, die Daan van Egeraat in mei 1995 afrondde in samenwerking met Gé van Toorenburg. Voor de notitie klik HIER.

In de Nota Reisinformatie lukt het alleen, een rol voor private partijen te definiëren in de distributie van reisinformatie – de inwinning bleef het ministerie beschouwen als haar eigen domein.

Download Beleidsnota Reisinformatie

Verkeerskunde ANWB: Digweg en de markt voor digitale wegenkaarten

Verkeerskunde juni 1996

Er is grote behoefte aan digitale kaarten. Maar het maken en onderhouden van dergelijke kaarten is kostbaar. Het project DIGWEG is een verkenning van de mogelijkheden voor publiek-private samenwerking bij de productie van digitale wegenkaarten. D.H. van Egeraat en J.W. van der Vegt, in: Verkeerskunde, juni 1996

Downloaden:474 kB

Traffic Technology International: Digweg – Holland’s Public Private Partnership for Intelligent Map Database Networking

 
Recognising the key role played by digital maps in transport telematics applications, the Dutch Ministry of Transport has initiated a market-oriented public-private partnership to bring GIS to the benefit of the travelling public. DigWeg- short for DiGitale WEGenkaarten (digital roadmaps) – sets the agenda for geographic information sharing into the next century. D.H. van Egeraat, in: Traffic Technology International, juni/juli 1996.
 

Downloaden:710 kB

Telecom Magazine: Digweg brengt Nederland digitaal in kaart

Een digitaal wegenkernbestand als basis voor specifieke telematica-toepassingen. Zowel overheid als bedrijfsleven hebben belang bij de ontwikkeling ervan. Het project DigWeg opent op dit terrein nieuwe perspectieven en is meteen een voorbeeld van geslaagde publiek-private samenwerking. J. Zwijnenberg en D.H. van Egeraat, in: Telecommagazine, oktober 1995

Downloaden:387 kB

Krachtenveldverkenning zakelijke mobiliteit

Met deze krachtenveldverkenning zette het ministerie het beleid in rond het thema Dienstverlening en Ketenmobiliteit

Met deze krachtenveldverkenning zette het ministerie het beleid in rond het thema Dienstverlening en Ketenmobiliteit

Met deze krachtenveldverkenning startte het programma Dienstverlening en Ketenmobiliteit van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De verkenning kwam tot stand in opdracht van en samenwerking met projectleider Alexander Hablé. Het leitmotief Dienstverlening werd uitgewerkt in thema’s als ketenmobiliteit, ketenkaart en ketenregie. Ook de geld- en informatiestromen kregen aandacht – los van de verkeerstroom.

De verkenning werd opgezet langs de lijnen van het Herculesmodel.

Den Haag, 1995, in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Download klik HIER

Uitgangspunten en Beleid In-car systemen

Het programma Reisinformatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat lag in het verlengde van het telematicabeleid. In 1995 was een keuze aan de orde tussen voertuiggebonden systemen van Philips en Siemens die dynamische verkeersinformatie zouden gaan inwinnen. Deze situatie leidde tot een verkenning van belangen, systemen en beleidsopties – die neersloegen in de notitie Uitgangspunten en Beleid In-Car systemen.

De verkenning werd opgezet langs de lijnen van het Herculesmodel. Het proces zou later uitmonden in de Beleidsnota Reisinformatie. De verkenning kwam tot stand in samenwerking met Gé van Toorenburg. Den Haag, 1995, in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat

Download klik HIER.

Verslag Conferentie TELEMATICA 94

Verslag Telematica 94

Verslag Telematica 94

Matching Events zijn bij uitstek instrumenten om partijen en personen uit diverse branches en disciplines bij elkaar te brengen. In de loop van de tijd heeft Daan van Egeraat een aantal van dergelijke evenementen georganiseerd. Thema’s waren: Telematica, Ketenmobiliteit, Verkeersmanagement. Daarbij was een groot aantal private en publieke partijen betrokken. De gekozen formule bood partijen van buiten het ministerie de gelegenheid ter plekke ten overstaan van betrokken ambtenaren hun visie en concepten te presenteren.

De congressen TELEMATICA 94 en TELEMATICA 96 hadden als focus de samenwerking met private partijen rond de verschillende generaties van het telematica-beleid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Beide evenementen vonden plaats in de Amsterdam RAI. Ze bestonden beide -net als het eerste telematica-congres- uit een congres met beurs. De parallelsessies boden partijen de gelegenheid hun eigen visie te presenteren.

Ter gelegenheid van Telematica 94 werd door een aantal partners een speciale telefoonkaart aangeboden

Verslag Conferentie TELEMATICA 94. gehouden op 19 en 20 mei 1994, Amsterdam RAI, 1994.

Verslag Telematica 94 achterkant

Interview Automatiseringsgids: Invoering van IT vereist meer dan pure techniek

Interview met Daan van Egeraat naar aanleiding van overstap naar adviesbureau“Mobiliteit is altijd gezien als probleem van de overheid. … Maar financieel is dat niet meer haalbaar. Bedrijven en individuen moeten nu zelf oplossingen zoeken voor dit probleem. Daarmee kunnen ze hun kosten reduceren. Ze moeten daar in hun beleid aandacht aan besteden. Dat gebeurt nog heel weinig.” Interview naar aanleiding van overstap naar adviesbureau door Daan van Egeraat, in: Automatiseringsgids 33, 14 augustus 1991

Download Interview Automatiseringsgids 14 augustus 1991