Beleidsprogramma Dienstverlening en Ketenmobiliteit

De Nota Dienstverlening en Ketenmobiliteit uit 1998 vormde het fundament voor een beleidsprogramma van het ministerie van Verkeer en Waterstaat met een looptijd van een aantal jaren. Daan van Egeraat en Albert Cath werkten daarbij nauw samen met Alexander Hablé van het ministerie.

De Krachtenveldverkenning Efficiënt gebruik van de zakenautoDe nota was een vervolg op de Krachtenveldverkenning ´Efficiënt gebruik van de zakenauto´. Daarin stond centraal: de omslag van mobiliteit naar mobiliteit voor de zakelijke automobilist.

De beleidsnota dienstverlening en ketenmobiliteitDe Nota Dienstverlening en Ketenmobiliteit benaderde ketenmobiliteit niet verkeerskundig, maar vanuit de klant: dienstverlening. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat bracht deze visie in 1997 als beleidsnota uit.

Over het beleid verschenen diverse artikelen, waaronder het artikel in Verkeerskunde van december 1996, klik HIER.

Het verschijnen van de nota was een mijlpaal voor het programma Ketenmobiliteit (1994-2000), en voor het Personenvervoerbeleid überhaupt. De Nota Ketenmobiliteit maakte voor het eerst onderscheid tussen modaliteit, mobiliteit en bereikbaarheid.

Een andere mijlpaal was het Stimuleringsprogramma MOVE. De MOVE-regeling subsidieerde projecten op het terrein van Dienstverlening en ketenmobiliteit, en was een uitvloeisel van de gelijknamige nota uit 1998. We zetten de regeling op, en begeleidden de aanbesteding van de uitvoering, die uiteindelijk bij NOVEM én SENTER terecht kwam. In de daarop volgende jaren werden tientallen projecten ondersteund.

De Nota werd gepubliceerd tijdens de Workshops Ketenmobiliteit, die plaats vonden tijdens de Intertraffic, op 10-13 maart 1998 in Amsterdam. Voor het verslag van de workshops klik HIER.

Programma Workshops KetenmobiliteitTijdens dit programma kreeg het denken rond het nieuwe concept Ketenmobiliteit gestalte in open samenwerking met een veelheid aan partijen rond het ministerie. In het programma werden de Lessons Learned verdisconteerd van het UCP-programma. Voor het CVS-paper daarover klik HIER.

Verslag van de workshops gehouden van 10 - 13 maart 1998 in de Amsterdam RAIHet beleid van deze nota vormt nog steeds het referentiekader voor de activiteiten van Montefeltro rond locatiebeheer en mobiliteits-management.

Download Nota Dienstverlening en Ketenmobiliteit

Telematica – Beleidsnota basis voor breed innovatieprogramma

De Nota Telematica Verkeer en Vervoer

De Nota Telematica Verkeer en VervoerDe Nota Telematica Verkeer en Vervoer zette in 1990 de toon voor 12 jaar telematicabeleid verkeer en vervoer. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat startte 36 projecten. In diverse publicaties en tijdens congressen is het beleid toegelicht.

Terugkijkend moet de projectportefeuille vooral als stap worden beschouwd in de transitie en de agendering van het onderwerp ICT binnen een ambtelijke dienst gericht op marktordening en civiel-technische hoogwaardigheid. Aanvankelijk moest de relevantie worden uitgelegd van beleidsthema’s als reisinformatie, verkeersmanagement, telewerk, de transitie naar elektronische vrachtdocumenten, etc. Telematica werd vooral gezien als onderwerp voor het ministerie van Economische Zaken.

Proefschrift Daan van Egeraat ´Een Herculische opgave´De dissertatie Een Herculische opgave uit 1998 biedt een breed retrospectief op de nota en de geboekte resultaten. In de reflectie op de resultaten wordt in stappen het zg. Herculesmodel ontwikkeld. Het model geeft aan, welke inhoudelijke resultaten moeten worden bereikt tijdens processen waarin partijen samenwerken. Daarmee biedt het procesmanagers -die inhoudelijk vaak in het duister tasten- houvast bij de toetsing van procesresultaten.

In diverse artikelen kwam het proefschrift aan de orde, in Computable (30 oktober 1998) onder de titel Kroniek van een schandaal, in Automatiseringsgids (30 oktober 1998) en in Nieuwsblad Transport (20 juni 1998).

Beleidsnota Dienstverlening en ketenmobiliteit

De nota Dienstverlening en Ketenmobiliteit 1998

De nota Dienstverlening en Ketenmobiliteit 1998De Nota Ketenmobiliteit 1998 benaderde ketenmobiliteit niet verkeerskundig, maar vanuit de klant: dienstverlening. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat bracht deze visie in 1997 als beleidsnota uit. Dit was een mijlpaal voor het programma Ketenmobiliteit (1994-2000), en voor het Personenvervoerbeleid überhaupt. Den Haag, 1998, in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Downloaden:6,304 kB

Computable: Kroniek van een schandaal: toepassingen telematica in verkeerssector teleurstellend

Kroniek van een schandaal: dat slechts een beperkt deel van de technische mogelijkheden wordt benut

Kroniek van een schandaal: dat slechts een beperkt deel van de technische mogelijkheden wordt benutHet college van Decanen keurde de titel ‘Het schandaal van de technologie’ voor het proefschrift van Daan van Egeraat niet goed.  In plaats daarvan werd het ‘Een Herculische opgave’. Het artikel van Computable gaat in op deze kwestie: het schandaal is niet inherent aan de technologie (de kennelijke gedachte van de Decanen), maar juist het gebrek aan toepassing daarvan. D.H. van Egeraat, in: Computable, 30 oktober 1998

Downloaden:2,200 kB

CVS-paper: Sturings-(on)mogelijkheden bij aanpak bereikbaarheid Utrecht Centrum Project

The Utrecht Centrum Project (UCP) has the ambition to redevelop the 25-year-old shopping mall Hoog Catharijne. In UCP 4 partners work together: City of Utrecht, Dutch Railways, Utrecht Trade Fair, and the Exploitation Company WBN. The partners consider “accessably of UCP” as a new and important weapon in the competition between locations in the coming 20 years.

In our 1997 paper we presented the way in which the partners intend to proceed. In this paper we will analyse the complexity of the implementation-process on the basis of the “Herculesmodel”. Keywords are: interorganisational proces of change, market-development, (re-) arrangement between the public and private sector. Keyzers, E.C.M. & Egeraat, D.H. van: ‘The accessability of the Utrecht city project.’, in: Sturen met structuren, deel 1, CVS98.4, Paging 66-82, september 1998.

Download deel 1 Sturings-(on)mogelijkheden bij de implementatie van het plan van aanpak bereikbaarheid Utrecht 1

Download deel 2 Sturings-(on)mogelijkheden bij de implementatie van het plan van aanpak bereikbaarheid Utrecht 2

Proefschrift: Een Herculische opgave

Proefschrift Daan van EgeraatDissertatie van Daan van Egeraat. De implementatie van telematica in de verkeer – en vervoersector als inter-organisatorisch veranderingsproces, proefschrift, D.H. van Egeraat, verdedigd op 18 juni 1998.

In de jaren ’70 kreeg het industriebeleid gestalte in omvangrijke steun aan noodlijdende bedrijfstakken. In de decennia daarna werd het beleidsaccent verlegd. De nadruk kwam –ook op Europees niveau- te liggen op technologiebeleid, gericht op de ontwikkeling van nieuwe, kansrijke technologieën. Aan de vooravond van de 21e eeuw dient zich de diensteneconomie aan. Technologische vernieuwing maakt innovatieve concepten van dienstverlening mogelijk. Daarmee doemen nieuwe perspectieven op voor een –ditmaal innovatiegericht- sectorbeleid.

Juist in de verkeer- en veroversector zijn de potentiële voordelen van dergelijke innovatieve concepten groot. Daarbij valt –naast telematica- te denken aan People Movers, ondergrondse infrastructuur en automatische voertuiggeleiding. Wie die voordelen wil realiseren, kan niet om de implementatie heen. Keer op keer blijkt echter in de praktijk hoe weerbarstig die implementatie is.

Dit onderzoek probeert die weerbarstigheid nader te analyseren. Welke factoren bepalen in hun onderlinge samenhang de complexiteit die besluitvormers parten speelt? Is een gestructureerde benaderingswijze van die complexiteit mogelijk? Welke consequenties heeft dat voor meer vertrouwde benaderingswijzen? En welke resultaten levert het op?

In dit boek tracht Daan van Egeraat op deze vragen een antwoord te geven. Aan de hand van een tiental projecten die zich afspeelden tussen 1988 en 1996 ontwikkelt hij gaande weg het zg. Herculesmodel.