Vernieuwing Stationsgebied Utrecht – De klant komt niet

Voorbeelden UCP analyse resultaten, voorlopers van www.Bereikbaarheidskaart.nl

Voorbeelden UCP analyse resultaten, voorlopers van www.Bereikbaarheidskaart.nl

Na 10 jaar planvorming liep het UCP-project in 2000 op de klippen onder meer door het vernietigend oordeel over klantbereikbaarheid in dit rapport. We legden voor het eerst een cijfermatige relatie tussen bereikbaarheid en omzet en voorspelden omzettekorten tot 17%. Dat vormde de genadeklap voor UCP. Het Utrechtse vervolgproject zou een veel kleiner schaalniveau krijgen. De cijfermatige prognoses legden het verband tussen (te verwachten) omzet (per partij, per marktsegment), de commerciële penetratie (per marktsegment), de voorspelde bereikbaarheidskwaliteit en de reistijdtolerantie (ook per segment). De beschikbaarheid van een (lokaal) dynamisch verkeersmodel (levert niet alleen filekaarten, maar ook reistijden) was doorslaggevend om tot deze resultaten te komen.

In diverse artikelen zijn de gevolgde werkwijze, de behaalde resultaten en de betekenis daarvan geanalyseerd. Voor een artikel over de benaderingswijze in Verkeerskunde 6, 2001 klik HIER. Voor artikelen over de achtergrond van de benadering in Verkeerskunde 2, 2001 klik HIER en in Building Business oktober 2003, klik HIER.

Met deze uitkomsten werd voor het eerst de relatie gelegd tussen omzet van publiekstrekkers (omzetafhankelijk van de fysieke komst van de klant) en bereikbaarheidskwaliteit.

De betekenis van de uitkomsten leidden ertoe, dat Daan van Egeraat in 2000 het initiatief nam tot de Nationale Bereikbaarheidskaart. Dit initiatief leidde in 2005 tot het project Waarde vastgoed en bereikbaarheid, in de portefeuille van Transumo. De kaart kwam in 2007 online beschikbaar (zie www.bereikbaarheidskaart.nl). Daarnaast toonde de VU in 2007 aan, dat een econometrische relatie bestaat tussen bereikbaarheidskwaliteit en de waarde van commercieel vastgoed.

RO Magazine: De paradox van het mobiliteitsbeleid

Het autobezit groeit, de mobÍliteit groeit, de files groeien. Maar het Rijk heeft met de ‘beleidsarme’ Nota Mobiliteit de handdoek in de ring geworpen. Er is visie noch geld. Naarmate overheden er minder in slagen, het filevraagstuk op te lossen, ontstaan er kansen voor ondernemerschap. Wel vergt dit een vernieuwing in het denken over bereikbaarheid. Aan die vernieuwing wil dit artikel bijdragen met vijf praktische handreikingen. D. van Egeraat, in: ROM Magazine 1/2, februari 2005

Downloaden:

1,885 k


 

 

Raad Verkeer en Waterstaat: Ieder zijn deel, Locatiebereikbaarheid anders aanpakken

Door bemiddeling van Friso de Zeeuw kwam het onderwerp Locatiebereikbaarheid op de agenda van de Raad voor Verkeer en Waterstaat. Eind 2003 verzocht de Raad ons om een essay over dit thema te maken. De hoofdlijnen daarvan zijn meegenomen in het ‘Raadsadvies Ieder zijn deel, Locatiebereikbaarheid anders aanpakken’. Raad voor Verkeer en Waterstaat, juni 2004

Download Essay Raad VenW Van Egeraat november 2003

PPS Magazine: Bereikbaarheid op de agenda

Pleidooi, het bereikbaarheidsprobleem te zien als een kans voor nieuw ondernemerschap. De kans kan luiden in termen van de klant (‘bereikbaarheid van de voordeur’), van de arbeidsmarkt (‘bereikbaarheid van de zijdeur’) of in termen van bevoorrading (‘bereikbaarheid van de achterdeur’). Daan van Egeraat, met Second Opinion van Friso de Zeeuw en Roger Demkes, in: PPS Magazine, jaargang 3, nummer 4, augustus 2003
Downloaden:

484 kB

Verkeerskunde ANWB: Zoeken naar bereikbaarheidsoplossingen; Een klantgericht Utrecht Centrum Project

Verkeerskunde nr 6 2001
 

Beschrijving van de benadering van het project Bereikbaarheid UCP, waarin drie perspectieven werden samengebracht en gekwantificeerd: verkeerskundig, stedenbouwkundig en dienstverlening. Een modelmatige benadering stond centraal. Daarbij werd een voorloper van de Bereikbaarheidskaart van Nederland gebruikt, en gevuld met klantdata afkomstig uit enquêtes. De bereikbaarheid bleek niet van voldoende kwaliteit om de de beoogde omzetten te kunnen realiseren. Annet van der Elst, Daan van Egeraat, Theo Makkink, in: Verkeerskunde, nummer 6, 2001

Downloaden:1,079 kB

LBC: Locatie Bereikbaarheid als Concurrentiewapen

Locatiebereikbaarheid als concurrentiewapen
Locatiebereikbaarheid als concurrentiewapen
 

Schets van een andere benadering van locatiebereikbaarheid dan de meeste betrokkenen, vanuit de traditie van hun vak en professionaliteit, gewend zijn. Hierbij staat niet het stedenbouw- of verkeerskundig ontwerp, maar de klant centraal. Deze benadering komt niet in plaats van bestaande methodieken, maar vormt daarop een -cruciale- aanvulling. De nieuwe benadering heeft al geleid tot schokkende resultaten. D.H. van Egeraat, juli 2001

Downloaden:224 kB

Verkeerskunde ANWB: Bereikbaarheidsprofiel in ontwikkeling: De klant centraal

 

Het begrip bereikbaarheid staat steeds meer in de belangstelling. Soms noodgedwongen, want lang niet iedereen weet wat hii met het begrip aan moet. Vroege poging, het begrip ´bereikbaarheid´ conceptueel van dat van´mobiliteit´ te onderscheiden. Locatie-exploitanten zijn alleen bereid te investeren in bereikbaarheid als dit kosteneffectief is. Investeren in infrastructuur is dit lang niet altijd, het aanbieden van diensten wéI. Daan van Egeraat, met Second Opinion van Christa Glasbergen, in: Verkeerskunde, nummer 2, 2001  

Downloaden:1,938 kB

Locatie-exploitatie en bereikbaarheid: UCP

De eindrapportage van het project waarin op vernieuwende wijze een relatie werd gelegd tussen bereikbaarheid en omzet van private partijen
De eindrapportage van het project waarin op vernieuwende wijze een relatie werd gelegd tussen bereikbaarheid en omzet van private partijen
Na 10 jaar planvorming liep het UCP-project in 2000 op de klippen onder meer door het vernietigend oordeel over klantbereikbaarheid in dit rapport. We legden voor het eerst een cijfermatige relatie tussen bereikbaarheid en omzet en voorspelden omzettekorten tot 17%. Dat vormde de genadeklap voor UCP. Het Utrechtse vervolgproject zou een veel kleiner schaalniveau krijgen. Eindrapport, juli 2000, in samenwerking met Theo Makkink, Ed Jägers, Annet van der Elst.

OLS-Utrecht, Een uitweg onder de grond

De haalbaarheidsverkenning nam niet de technologie, maar de vraag als uitgangspunt

Is ondergronds transport haalbaar in een stedelijke omgeving? Op deze vraag van Gemeente Utrecht, ministeries VROM en VenW gaven wij in 1999 als antwoord: economisch is hoogwaardige stedelijke distributie haalbaar – maar zeker niet ónder de grond. Niet vreemd, dat het OLS-programma kort daarop werd omgedoopt van Ondergrondse naar Ongehinderde Logistieke Systemen. Eindrapportage Haalbaarheidsverkenning OLS-Utrecht, in opdracht van de Gemeente Utrecht, Dienst Stadsontwikkeling, juni 1999.

Download klik HIER.