Mobility Reporter: Zo check je de bereikbaarheid van jouw locatie

Check jouw bereikbaarheid

De economie trekt aan en de files groeien weer. Je medewerkers klagen over langere reistijden door drukte op de weg. De betrouwbaarheid van hun reistijd neemt af en ze moeten meer marge nemen om op tijd te komen. Hoe lang ze onderweg zijn verschilt per locatie. Daarnaast maakt het ook uit waar je medewerkers wonen én hoe ze naar het werk reizen. Hoe zit dit precies voor jouw situatie? Je kunt dit heel makkelijk zelf online onderzoeken. Innovatie-adviseur en Mobility Reporter blogger Daan van Egeraat legt uit hoe dat gaat en wat het oplevert aan de hand van 2 voorbeeldwerkgevers. Hoe scoor jij?Check jouw bereikbaarheid

Verkeerskunde ANWB: Creatief met tarief

Daan van Egeraat leverde een artikel voor het december nummer van Verkeerskunde. Een verkenning van de mogelijkheden voor werkgevers om met prijsprikkels locatie en mobiliteitsgedrag van medewerkers te beïnvloeden.

De stelling is dat de overheidsfocus op benutten en beprijzen naast bouwen ook voor werkgevers een kosteneffectieve strategie kan zijn. De meeste kantoren zijn nog steeds gedimensioneerd op de piekcapaciteit van 1 werkplek per medewerker. Geen wonder dat hier veel valt te besparen, in combinatie met Slim Reizen Slim Werken.

Belangrijk is wél, dat piekbelasting kan worden gespreid. Hier speelt creatief gebruik van tarieven een rol. De kansrijkheid daarvan is al op een aantal aanpalende terreinen aangetoond.

Coauteurs zijn Paul van Gassel (Centraal Beheer Achmea), Friso Metz (Kennisplatform Verkeer en Vervoer) en Jan Pieter Klep (DTZ Zadelhoff). Verkeerskunde is het beleidstijdschrift voor verkeer en vervoer van ANWB.

Overzicht van kansen voor beprijzen en benutten voor werkgeversDownload 10 12 14 Verkeerskunde Creatief met Tarief

Nirov Output: bijdrage Montefeltro aan publicatie Meer met Minder

Meer met Minder

Meer met Minder

Nirov heeft een publicatie gewijd aan het nieuwe perspectief op ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit. In dit perspectief staat niet de overheid centraal, maar concepten schaarste, dienstverlening en bereikbaarheid. Montefeltro heeft bijgedragen aan de publicatie.

Opdrachtgever was het ministerie van VROM. In de begeleidingsgroep onder meer Kees de Jong (VROM), Ellen Lastdrager (Twijnstra Gudde), Chris de Veer (Holland Rijnland), Lodewijk Lacroix (Stedenbaan) en Karst Geurs (Universiteit Twente).

De publicatie vertaalt de delen van de Transumo erfenis naar de leden van NIROV. De betekenis van het project ‘Waarde vastgoed en bereikbaarheid’ voor de praktijk van de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland wordt verkend. Ook de Bereikbaarheidskaart van Nederland (www.bereikbaarheidskaart.nl) komt aan de orde.

NIROV is de organisatie voor professionals in ruimtelijke ontwikkeling. De publicatie is te bestellen via www.nirov.nl.

Downloaden: MeermetminderNirovOutput20

Essent: Optimalisering van vastgoed, werkplekken én bereikbaarheid

Essent is de eerste grote werkgever die de aanbevelingen van het scantools van Montefeltro grootschalig invoert

Essent is de eerste grote werkgever die de aanbevelingen van het scantools van Montefeltro grootschalig invoertEssent werd van 2008 tot 2010 geadviseerd door DTZ Zadelhoff en Montefeltro rond een aantal scenario’s die in het teken staan van ‘@nders werken’, het programma rond Het Nieuwe Werken bij Essent.

Essent heeft begin 2010 besloten de aanbevelingen integraal in te voeren. Voor de tekst van het persbericht klik HIER.

Voor het artikel over het project van Essent in Gebouwbeheer nr 212 2010 klik HIER.

Tijdens de advisering werd gebruik gemaakt van de scenario-module van de Bereikbaarheidskaart van Nederland. Optimalisering bij Essent vond plaats langs 4 lijnen: Work-Life Balance, Duurzaamheid, Mobiliteit en Bereikbaarheid, en Kostenreductie. Uitgangspunt vormde het optimaliseren van de complete vastgoed-portefeuille.

Tijdens het project zijn de rekeninstrumenten van Montefeltro gebruikt, met name de EuroMobility-scan, in combinatie met de Mobiliteitsmanagementscan van Goudappel Coffeng. De EuroMobility-scan wordt aangeboden op het online-platform van de Stichting Mobiliteit.NU.

Over de benadering is gepubliceerd, en zijn inmddels diverse presentaties gehouden. Voor het artikel in Facto Magazine mei 2008 klik HIER.

Vernieuwing Stationsgebied Utrecht – De klant komt niet

Voorbeelden UCP analyse resultaten, voorlopers van www.Bereikbaarheidskaart.nl

Voorbeelden UCP analyse resultaten, voorlopers van www.Bereikbaarheidskaart.nlNa 10 jaar planvorming liep het UCP-project in 2000 op de klippen onder meer door het vernietigend oordeel over klantbereikbaarheid in dit rapport. We legden voor het eerst een cijfermatige relatie tussen bereikbaarheid en omzet en voorspelden omzettekorten tot 17%. Dat vormde de genadeklap voor UCP. Het Utrechtse vervolgproject zou een veel kleiner schaalniveau krijgen. De cijfermatige prognoses legden het verband tussen (te verwachten) omzet (per partij, per marktsegment), de commerciële penetratie (per marktsegment), de voorspelde bereikbaarheidskwaliteit en de reistijdtolerantie (ook per segment). De beschikbaarheid van een (lokaal) dynamisch verkeersmodel (levert niet alleen filekaarten, maar ook reistijden) was doorslaggevend om tot deze resultaten te komen.
De eindrapportage van het project waarin op vernieuwende wijze een relatie werd gelegd tussen bereikbaarheid en omzet van private partijen

In diverse artikelen zijn de gevolgde werkwijze, de behaalde resultaten en de betekenis daarvan geanalyseerd. Voor een artikel over de benaderingswijze in Verkeerskunde 6, 2001 klik HIER. Voor artikelen over de achtergrond van de benadering in Verkeerskunde 2, 2001 klik HIER en in Building Business oktober 2003, klik HIER.

Met deze uitkomsten werd voor het eerst de relatie gelegd tussen omzet van publiekstrekkers (omzetafhankelijk van de fysieke komst van de klant) en bereikbaarheidskwaliteit.

De betekenis van de uitkomsten leidden ertoe, dat Daan van Egeraat in 2000 het initiatief nam tot de Nationale Bereikbaarheidskaart. Dit initiatief leidde in 2005 tot het project Waarde vastgoed en bereikbaarheid, in de portefeuille van Transumo. De kaart kwam in 2007 online beschikbaar (zie www.bereikbaarheidskaart.nl). Daarnaast toonde de VU in 2007 aan, dat een econometrische relatie bestaat tussen bereikbaarheidskwaliteit en de waarde van commercieel vastgoed.

Eindrapportage project Waarde vastgoed en bereikbaarheid

Eindrapport van het Transumoproject Waarde vastgoed en bereikbaarheid

In dit project is voor het eerst in een econometrische analyse de relatie gelegd tussen de commerciële waarde van kantoren en de kwaliteit van de bereikbaarheid.

Dit vergde het ontwikkelen van de bereikbaarheidskaart van Nederland (www.bereikbaarheidskaart.nl) en achterliggende databestanden, en inbreng van een omvangrijk en uniek databestand door DTZ Zadelhoff Research.

Daan van Egeraat nam het initiatief tot dit complexe project. Het formeren van project en partijen duurde enkele jaren. Er was aanvankelijk weinig geloof bij overheden en vastgoedpartijen. Toch kon het het project in 2005 starten, en leverde het vanaf 2007 tot 2009 sprekende resultaten.

Twee doelen lagen ten grondslag aan dit project, en die gaven een impuls aan twee beleidsrelevante transities binnen het verkeer en vervoerdomein:

1. Herinrichting raakvlak publiek-privaat: de zoektocht naar nieuwe vormen van private betrokkenheid in het krachtenveld rond bereikbaarheid

2. Herinrichting activiteiten binnen de publieke sector: de zoektocht naar betere afstemming tussen ruimtelijke ordening en infrastructuur.

Download Eindrapportage van het Transumoproject Waarde vastgoed en bereikbaarheid

De veranderende rollen van overheid en private partijen bij bereikbaarheid kwam aan de orde in een aflevering van het programma VakwerkNL:

Presentatie Proeftuin IJmond Mobiliteitsscan

Samenvatting van uitkomsten van de Proeftuin IJmond in het kader van het Transumo-project Waarde vastgoed en bereikbaarheid. In deze proeftuin is de Mobiliteitscan ontwikkeld, een innovatief beleidsondersteunend instrument om ruimtelijke ordening en verkeer beter af te kunnen stemmen. Daan van Egeraat was projectleider en initiatiefnemer van het programma.

Download 09 11 19 Presentatie Proeftuin IJmond Mobiliteitsscan Deel 1

Download 09 11 19 Presentatie Proeftuin IJmond Mobiliteitsscan Deel 2

Download 09 11 19 Presentatie Proeftuin IJmond Mobiliteitsscan Deel 3

Eindrapport Transumo Proeftuin Stedenbaan

Samenvatting van een aantal uitkomsten van scenario-analyses op basis van lijnvoeringsvarianten van hoogwaardig openbaar vervoer op de Zuidflank. De berekeningen zijn gebaseerd op het nieuwe rekenmodel achter de Bereikbaarheidskaart. Montefeltro was initiatiefnemer en coördinator van deze Proeftuin.

Download 09 10 30 Eindrapport Transumo Proeftuin Stedenbaan Deel 1

Download 09 10 30 Eindrapport Transumo Proeftuin Stedenbaan Deel 2

Eindrapportage Transumo Bereikbare Zorg en Stated Preference onderzoek ’t Lange Land ziekenhuis

Eindrapport met een overzicht van achtergronden, relevante, aanpak, Benchmark Bereikbare Zorg en Scans, etc. Daarnaast overzicht van een aantal resultaten die in dit Transumo-project zijn behaald in de periode 2008 – 2009. Montefeltro was initiatiefnemer en projectleider van dit Transumo-project.

De bereikbaarheid van ziekenhuizen is al lang een punt van zorg. Binnen Transumo is geëxperimenteerd met Demand Management cq. Zelfsturingsarrangementen. In de zorgsector kreeg dit de gestalte van een nieuw arrangement met een gesegmenteerd en gedifferentieerd tarief, waarbij de maandelijkse inhouding voor parkeren door medewerkers afhankelijk is gemaakt van het feitelijk gemeten parkeergedrag.

In het kader van Transumo is dit nieuwe Zelfsturingarrangement bij het Bronovo ziekenhuis door de Vrije Universiteit geëvalueerd. De VU heeft daarbij een positieve correlatie aangetoond tussen de dagprijs van parkeren voor medewerkers enerzijds en de parkeerkans anderzijds.

Deze nieuwe kennis biedt ziekenhuizen zicht op een operationeel en effectief instrument voor een dynamische en gerichte organisatie van hun bereikbaarheid – zonder beroep op geld van de overheid.

Er is in het kader van Transumo bovendien een Online Benchmark ontwikkeld voor de bereikbaarheid van ziekenhuizen. De Benchmark Bereikbare Zorg is interactief, webbased en sinds 11 november 2009 ontsloten via een onafhankelijk platform: de Stichting Mobiliteit.NU.

Daarnaast is een Stated Preference onderzoek gehouden onder medewerkers en bezoekers van ’t Lange Land ziekenhuis in Zoetermeer. Daarbij stond voorop het achterhalen van preferenties en prijselasticiteiten in relatie tot voorgenomen prijsmaatregelen rond parkeren voor medewerkers en bezoekers.

Download 10 09 Eindrapportage Transumo Bereikbare Zorg en Stated Preference onderzoek ’t Lange Land ziekenhuis